Tầm nhìn Doanh nghiệp

CHK Biotech cam kết mang lại các công nghệ chẩn đoán phân tử mới vì lợi ích của sức khỏe mọi người và an toàn thực phẩm, và mang lại lợi ích cho công chúng.

1602137738257